Storitve Zavod  english    deutsch 
 


Registriran uporabnik
Uporabniško ime
Geslo
 Zapomni se me
Pozabljeno geslo
Ni aktivne ankete!
Domov > Kulinarika in vino > Vinogradništvo in vino
Ogledov: 6166        Objavi
Organska vina

Eko­loš­ki vi­no­grad­ni­ki Evrop­ske uni­je, ki pri­de­lu­je­jo grozd­je na okoli 80.000 hek­tar­jih vi­no­gra­dov, že ne­kaj let pri­ča­ku­je­jo urad­ne evrop­ske smer­ni­ce za eko­loš­ko kle­tar­je­nje kot nuj­ne nad­grad­nje na­ra­vi pri­jaz­nejše pri­de­la­ve grozd­ja. Vse ne­kaj­let­no stro­kov­no delo v vi­no­gra­du, brez upo­ra­be sin­te­tič­nih gno­jil in fi­to­far­ma­cevt­ski pri­prav­kov, je za­man, če si za pre­nos tako ohra­nje­nih se­sta­vin v grozd­ju ne pri­za­de­va v kle­ti tudi vi­nar.

Kaj pomenijo izrazi na organskih vinih:

 • 100% organsko: indicira, da je vino narejeno iz 100% organskega načina pridelave grozdja. Takšen certifikat tudi garantira, da je bilo grozdje ves čas kontrolirano, ali ustreza zahtevam 100% organske pridelave grozdja. Takšno vino lahko vsebuje le naravne sulfite v majhnih količinah.
 • Organsko: nosi certifikat, da je vino pridelano iz vsaj 95% organskega grozdja, ostalih 5% pa ni rečeno, da je bilo organsko pridelanega. Prav tako pa mora imeti takšno vino naravne sulfite.
 • Narejeno iz organskega grozdja ali iz organskih sestavin: takšno vino vsebuje vsaj 70% organskih sestavin. Zato lahko vsebuje umetne sulfite, vendar morajo biti prisotni v izredno majhnih količinah.
 • Biodinamično: temelji na natančnem opazovanju ter poskusu naravne harmonije. Koncept je bil razvit na začetku 20. stoletja s strani avstralskega filozofa Rudolfa Steinerja. Takšno vino ne le da je 100% organsko, ampak je pridelano tudi na način, ki je nekako usklajen z naravo – pridelovalci grozdja sami proizvajajo kompost, se orientirajo glede na postavitev zvezd in planetov, na podlagi česa se kasneje odločajo kdaj je primerno kaj storiti.

         Več:  www.bodieko.si

 


Se­daj je na­mreč tudi v eko­loš­kem vi­no­grad­niš­tvu po celi EU še do­vo­lje­na po­pol­no­ma kon­ven­cio­nal­na pre­de­la­va grozd­ja v mošt in vino, ki pred­no­sti in raz­lič­nost vina, pri­de­la­ne­ga iz eko­loš­ke­ga grozd­ja, v pri­mer­ja­vi z obi­čaj­nim za­bri­še­jo. Če­prav se eko­loš­ko os­veš­če­ni pri­de­lo­val­ci tru­di­jo tudi za to, da bi bila vina čim manj obre­me­nje­na s »ke­mi­jo« oz. do­dat­ki sno­vi in teh­no­lo­gi­ja­mi, ki ne iz­ha­ja­jo ne­po­sred­no iz vi­no­gra­da in tra­di­cio­nal­ne­ga kle­tar­je­nja, vpli­va­jo pa na ob­li­ko­va­nje konč­ne­ga oku­sa vina, za zdaj to­vrst­ni na­čin dela ni ob­ve­zen. Na ste­kle­ni­ci je zato do­vo­lje­na le oz­na­ka »vino iz eko­loš­ko pri­de­la­ne­ga grozd­ja«, ne pa tudi »eko­loš­ko vino«.

Raz­de­lje­na evrop­ska raz­pra­va
Pri Evrop­ski ko­mi­si­ji zato že od leta 2006 po­te­ka pro­jekt »Or­ga­nic Wine,« pri­pra­va znans­tve­nih smer­nic za raz­voj evrop­ske­ga za­ko­no­daj­ne­ga ok­vi­ra in naj­bolj­še prak­se za pri­de­la­vo in oz­na­če­va­nje eko­loš­kih vin. Re­zul­tat tega pro­jek­ta, ki ga vodi ita­li­jan­ska stro­kov­nja­ki­nja dr. Cri­sti­na Mic­he­lo­ni (part­ner­ji so še IFOAM, na­cio­nal­na zdru­že­nja eko­loš­kih vi­no­grad­ni­kov in vi­no­grad­niš­ko-vi­nar­ski in­šti­tu­ti dr­žav čla­nic), naj bi bile že do mar­ca le­tos tudi za­ko­no­daj­ne smer­ni­ce. Evrop­ska ko­mi­si­ja jih je v ob­li­ki pr­ve­ga de­lov­ne­ga do­ku­men­ta obe­lo­da­ni­la še­le 29. ju­ni­ja 2009, glav­no vo­di­lo smer­nic pa je us­kla­di­ti zah­te­ve va­ro­va­nja zdrav­ja piv­cev in na dru­gi stra­ni zah­te­va do vi­nar­jev, da pri­de­la­jo zdrav­ju neš­ko­dlji­vo in na po­li­ci sta­bil­no vino. V sre­diš­ču raz­pra­ve v smer­ni­cah so zato: upo­ra­ba adi­ti­vov, ki ima­jo lah­ko ne­ga­tiv­ne učin­ke na zdrav­je lju­di, ter adi­ti­vi in po­stop­ki, ki vpli­va­jo na av­ten­tič­nost vina, in (ne)do­vo­lje­na bo­ga­ti­tev mo­šta. Po­leg tega pa je osred­nje spor­no vpra­ša­nje ome­ji­tev v eko­loš­ki pri­de­la­vi niž­ja mak­si­mal­na vseb­nost skup­ne­ga žvepla (SO2) v vinu, ki lah­ko pri ome­je­nem kro­gu piv­cev pov­zro­ča tudi aler­gi­je.

 

 Več povezav:

 

  Pridelovalci organskih vin v Sloveniji:

 • Naziv: Ivan Simonič
 • Naslov: Ćrešnjevec 9, 8333 Semič
 • Telefon: +386 (0) 7 3568 263, +386 41 655 509
 • www.semiskapenina.si
 • Naziv: Družina Erzetič
 • Naslov: Višnjevik 25a, Dobrovo, Goriška Brda
 • Telefon: +386 (0) 5 395 9460, +386 (0) 41 643 114
 • erzetic.visnjevik@volja.net, vina-erzetic.com

 

   
   
   
   
   
   

 


Povezava


 Komentarji   

 

 
© ZAVOD ZA RAZVOJ HALOZ © ivanek.net 2008-2017